0706-35 05 73 info@waterteam.se

Produkter

Vi kan erbjuda dig:

Kontakt

Telefon: 0706-35 05 73
E-post: info@waterteam.se

Gaser typ svavelväte

Luftningsventil RH-special

Luftningsventilen är avsedd att monteras i enkeladaptern eller motsvarande vinkel på ledningen i en djupborrad brunn. Anslutningen är R25 in och utvändigt gängad. Den monteras lodrätt med luftningshålet nedåt och motsatt riktning mot montagesidan i borrhålet. 

Vid drift tillförs därmed vattenspegeln syre som finns i brunnen under förutsättning att den är minst 2 meter lägre än montageplatsen. 

Med detta följer en reducering av gaser som kan finnas i vattnet som ex. svavelväte(sumpgas), metangas och i viss mån radon.

Vid större mängder gaser rekommenderas annan utrustning för bättre avluftning. Se under fliken radon.