WaterTeam Sweden AB

Vattenanalys egen brunn

Provtagning och vattenanalys av egen/enskild brunn gör man för att skydda sig själv och sin familj från långvarig exponering av skadliga ämnen och föroreningar. En del av dessa ämnen kan vara svåra att upptäcka då de varken syns, smakar eller känns på lukten. Som ägare av en egen brunn ansvarar du för att se till att du och din familj har tillgång till rent dricksvatten.

Beställ vattenprov

Varför provtagning

Genom en vattenanalys får du en klar bild av hur vattnet i din brunn ser ut. Att genomföra en vattenanalys är det första steget för att säkerställa vattnets kvalitet. Nästa steg är att vidta lämpliga åtgärder för att förbättra vattnets kvalitet. Vi på WaterTeam har specialiserat oss på vatten, och vi kan erbjuda hjälp med vattenanalyser för enskilda brunnar samt rådgivning om vilka åtgärder som behöver vidtas. Om du vill säkerställa vattenkvaliteten i din brunn så har du hittat rätt. Vi hjälper dig gärna från start till mål genom att utgå från en vattenanalys.

Provtagning gör man för att skydda sig själv och sin familj från långvarig exponering av skadliga ämnen och föroreningar. En del av dessa är av lömsk art och varken syns, smakar eller känns på lukten. Dessutom kan det dröja länge innan man blir sjuk eller märker problemen.

Livsmedelsverket rekommenderar kontinuerlig provtagning för alla med enskild brunn. Man tar helt enkelt prov på vattnet för att inte riskera att bli sjuk av sitt vatten, vare sig akut eller p.g.a. långvarig exponering. Att välja SGS som analyslaboratorium, säkerställer att analyserna blir utförda på rätt sätt och att resultaten går att lita på.

Vattnet förändras med tiden, såväl mellan år som mellan årstiderna. Många tar enbart prov när lukt, smak och utseende på vattnet förändras. Detta kan dock vara starkt missvisande då allvarliga problem kan vara båda lukt och smaklösa. Har man dessutom småbarn i familjen bör man vara extra noggrann. Livsmedelsverket rekommenderar regelbunden provtagning minst 1 gång vart 3:e år.

1,2 miljoner personer i Sverige försörjs permanent med vatten från egen brunn. Den genomsnittliga vattenförbrukningen per person och dygn i Sverige är ungefär 350 liter. Av detta använder hushållen cirka 200 liter per person, fördelade på 10 liter för dryck och mat, 40 liter för WC-spolning, 40 liter för disk, 30 liter för tvätt, 70 liter för personlig hygien och 10 liter per person och dygn för övrig förtäring.?(Källa: © Sveriges geologiska undersökning).

Det är av stor vikt att vi konsumerar vatten av god kvalitet, utan föroreningar från naturen eller från människan. Som brunnsägare är du själv ansvarig för ditt vattens kvalitet.

Tolkning av resultat

Analyserna utförs på ackrediterade laboratorier med metoder som är specialanpassade för dricksvattenanalyser. Efter analys granskas proven och bedöms enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. På analysprotokollet framgår om vattnet är Tjänligt, Tjänligt med anmärkning eller Otjänligt.

Tjänligt

Om provet bedöms som tjänligt innebär det att vattnet är lämpligt som dricksvatten och för andra hushållsändamål.

Otjänligt

Det finns direkt och indirekt grundande riktvärden. Direkt grundade innebär att parametern i sig kan vara skadlig och att det innebär en oacceptabel risk att överskrida riktvärdet. Indirekt grundade innebär att parametern i fråga indikerar en oacceptabel risk för andra oönskade ämnen eller organismer kan förekomma. D.v.s ett otjänligt dricksvatten rekommenderas INTE att användas i hushållet.

Tjänligt med anmärkning

Dessa riktvärden kan vara hälsomässiga, estetiska eller tekniskt grundade. Estetiskt grundade kan ha att göra med vattnets färg eller lukt. Tekniska effekter kan vara bl.a. korrosion och slambildning. Dvs ett vatten som är tjänligt med anmärkning kan ha att göra med hälsomässiga effekter, men det kan också “enbart” ha att göra med estetik och ledningssystemens kvalitet.
OBS! Tänk på bedömningen endast omfattar de ämnen som analyserats. Bedömningen hittar ni på analysprotokollet som ni får när analyserna är klara.

Länkar om analysresultat
Test av ditt brunnsvatten
Livsmedelsverkets rekommendationer

Åtgärder

Om vattnet inte håller måttet finns en rad olika åtgärder att sätta in. Ibland behövs en desinfektion av brunnen. Ibland behövs ett vattenfilter.

Vad kostar det och vad får jag?

Vi föreslår tillsammans med återförsäljaren ett åtgärdspaket så att vattnet uppfyller kvalité som följer rekommendationer från Livsmedelsverket. Vad kostar det och vad får jag? Många associerar vattenanalyser med enkla engångstester, som lackmuspapper i skolans kemi! Analyserna som ingår i våra paket är allt annat än detta! Vid en beställning av exempelvis “Trygghetspaketet”, startar otaliga analyskedjor i våra ackrediterade laboratorier. Det första som händer är att etiketter med era uppgifter skapas och rätt provkärl packas ihop. Flaskorna som används för mikrobiologi är sterila och övriga kärl är noga utprovade för syftet. Allt packas i en kylväska med kylklampar och skickas direkt till er.

När ni använder våra inlämningsställen, då använder ni också vårt specialanpassade logistiknät för dricksvattenanalyser. Proven kommer då till laboratoriet redan samma kväll som ni lämnar in dem! Vid ankomst görs en mottagningskontroll där temperatur mäts på samtliga prov samt tidpunkt för ankomst noteras. Därefter tar de olika flaskorna helt olika väg genom laboratoriet.

Mikrobiologiska analyser ansätts dygnet runt – bakterier odlas på selektiva substrat, vatten pipeteras och blandas med andra sterila substrat. Därefter startar odlingsprocessen. Odlingen sker i temperaturreglerade förhållanden med bevakning 24h om dygnet för att inte riskera avvikelser i temperatur. När det är dags för avläsning tar våra laboranter vid igen och identifierar de olika bakteriekolonierna, räknar dess antal samt beräknar dess spridning i vattnet.

Inom kemin startar en hel kedja av kemiska analyser på diverse avdelningar i laboratoriet. På högteknologiska ICP/MS instrument utförs de mest avancerade metallanalyserna. Här är riktvärdena låga och instrumentens finkänslighet är av största vikt. Analyserna såväl som provprepareringen utförs i renrum av särskilt utbildad personal för att säkra upp rätt känslighet på analyserna.

Inom det våtkemiska analysområdet startas en rad instrument upp. Titroprocessorer med exakt kalibrerade pH-metrar, konduktivitetsmätare och titreringsutrustning, Jonkromatografer, turbiditestmätare, konelab-maskiner.
När alla analyser är klara granskas resultaten ytterligare en gång och en bedömning av provet i sin helhet utförs. Ett enda prov kan behandlas av upp till 20 laboranter som alla har sin profession inom dricksvattenanalyser! Hela analyskedjan, från packning till bedömning utförs på våra ackrediterade laboratorier och enligt metoder som är ämnade för just dricksvattenanalyser.

När man köper analyser från SGS och www.brunnsvatten.se, då köper man dricksvattenanalyser som man kan lita på!

Beställ vattenprov

Klicka här för att beställa ett vattenprov:

Beställ vattenprov
Ta ett prov på ditt vatten
Skicka tillbaka till Linköping eller lämna in på SGS inlämningsställen