WaterTeam Sweden AB

Vattenanalys bakterier

Vattenanalys av bakterier är en process som används för att upptäcka närvaron av mikroorganismer, särskilt patogena bakterier, i vattenprover. Detta är avgörande för att säkerställa dricksvattenkvalitet och förhindra sjukdomsutbrott. Vanliga metoder inkluderar PCR, kulturer och flödescytometri för att identifiera och kvantifiera bakterier i vattenprover.

 

Bakterier brukar indelas i olika grupper, vanligast vid en vattenanalys av bakterier i dricksvatten som görs på ett ackrediterat laboratorium är:

Escherichia coli (E. coli)

E. coli-bakterien är den vanligaste tarmbakterien som återfinns hos varmblodiga djur och människor. Förekomst av denna bakterie i dricksvattnet indikerar fekal påverkan (avföring). Om E. coli påvisas bedöms vattnet som tjänligt med anmärkning och om antalet i 100 ml överstiger 9, bedöms det som otjänligt. Vid påvisande av sådana bakterier kan man inte utesluta förekomst av sjukdomsframkallande bakterier och/eller virus. Om vattnet är otjänligt ur mikrobiologisk synpunkt bör orsaken utredas och åtgärdas. Ett steg i rätt riktning kan vara vattenanalys av bakterier. I avvaktan på åtgärd bör vattnet kokas före det används till dryck och matlagning. E. coli kan orsaka bakteriell diarré.


Koliforma bakterier

Koliforma bakterier är bakterier som finns i stora mängder i tarmarna hos människor och varmblodiga djur. De återfinns också naturligt i jord och på växter. Om antalet koliforma bakterier per 100 ml är mindre än 50 bedöms vattnet som tjänligt. Detta kan identifieras vid vattenanalys av bakterier. Vid värden mellan 50 och 500 bedöms det som tjänligt med anmärkning medan värden större än 500 ger bedömningen otjänligt. Brunnar anlagda i sprickigt berg eller genomsläppliga jordlager kan via otäta brunnsväggar förorenas av inläckande ytvatten.


Odlingsbara mikroorganismer (22°C)

Ger en allmän uppfattning om det totala antalet bakterier i vattnet. Om antalet mikroorganismer är mindre än 1000 per ml bedöms vattnet som tjänligt medan värden på 1000 eller däröver ger bedömningen tjänligt med anmärkning. Förhöjda värden kan bero på inläckande ytvatten och/eller på otillräcklig vattenomsättning. I nya brunnar kan det finnas ett högt antal mikroorganismer men antalet brukar sjunka efter någon tids användning. Odlingsbara mikroorganismer vid 22 °C indikerar sådan förorening som normalt inte är av fekalt ursprung. För att närmare förstå hur vattenkvaliteten är kan man kartlägga detta med hjälp av vattenanalys av bakterier.


UVMax D4 Premium

UVMax D4-F4 är ett system för effektiv desinfektion utan giftiga kemikalier. UV är ett naturligt alternativ som är säkert och effektivt. UV påverkar inte lukt och smak, men eliminerar risk för att bli sjuk av vatten som blivit förorenat av bakterier. Det ger ett säkert vatten att dricka, att använda till livsmedelsproduktion och till industriprocesser.

Specifikation (pdf)