WaterTeam Sweden AB

Kadmium

Kadmium binder relativt svagt till organiska substanser i det ytliga jordlagret och frigörs vid t.ex. sänkta pH och alkalinitetsvärden. Denna försurning medför följaktligen därmed en ökad risk för förhöjda kadmiumhalter i grundvattnet.

Kadmiumproblem kan också förekomma i industrivatten, då det ofta kommer från andra källor som tillsätts och som innehåller detta ämne t.ex. lim, bläck m.m.


Kadmiumfilter

WaterTeam`s kadmiumfilter (1354), är ett filter av typen jonbytarfilter. Detta innehåller en selektiv jonbytarmassa specifikt avpassad för kadmium.

Man bör ha ett förfilter till detta installerat, för att inte belasta jonbytaren eller massan med partikulärt material. För att processen ska fungera får inte pH-värdet understiga pH 4. Filtret har en manuell ventil för backspolning, som efter behov aktiveras för att spola ut eventuellt suspenderat material samt för att röra om i filterbädden.

Specifikation (pdf)