WaterTeam Sweden AB

Förhöjda värden av nitrat i vattnet?

Halter av nitrat över rekommenderat gränsvärde indikerar att råvattnet förorenats av organiska eller oorganiska gödselmedel eller avlopp.

Halter över gränsvärden kan innebära ökad risk för vattenburen smitta. Halter över det otjänliga gränsvärdet kan även indirekt medföra en hälsorisk eftersom nitrat kan omvandlas till nitrit i kroppen.

Enligt livsmedelsverkets rekommendationer bör vattnet ej ges till barn under 1 års ålder vid halter över 20 mg/l p.g.a. risk för methämoglobinemi (försämrad syreupptagning i blodet).


Nitratfilter CCLNi

WaterTeam CCLNi är en serie nitratfilter av så kallad kabinettyp, d.v.s. med saltbehållaren integrerad i filtret. Nitrat (NO3) avskiljs från vattnet med NO3- jon selektiv stark anjonbytare som attraherar de negativa Nitratjonerna och ersätter den med Cl-joner. Förutsättningar för filtrets funktion är att pumpen har en kapacitet som minst överensstämmer med filtrets spolflöde samt ett vattentryck i systemet på minimum 2,0 bar.

Regenereringsmedia är salttabletter (NaCl).

Filtret är helautomatiskt med en 5-stegs filterventil som medger regenereringsintervall mellan 1–7 ggr/vecka. Filtermedia är NO3-jon selektiv stark anjonbytare som effektivt avlägsnar nitrat ur vattnet. Filtret är utrustat med Bypass-ventil.

Specifikation (pdf)