WaterTeam Sweden AB

Humus i vattnet?

Humusämnen är organiskt material som inte har brutits ner fullständigt. Humus är mörkfärgade organiska substanser i jorden och i torv. För att upptäcka huruvida humus är förekommande i vattnet behövs en vattenanalys av humus.

Humusämnen bildas i marken när döda växter och djur bryts ner. Under denna nedbrytningsprocess frigörs näringsämnen som varit bundna i det organiska materialet. Den bruna färgen på vattnet i en del vikar, sjöar och floder beror på höga koncentrationer av humusämnen, men för att vara helt säker på om humus är närvarande i vattnet behövs en vattenanalys.

Vattenanalys av humus

Vattenanalys av humus handlar om att mäta nivån av organiskt material som löst sig i vatten, särskilt huminsyror och fulvinsyror. Dessa ämnen är en naturlig del av mark- och vattenmiljöer och påverkar vattnets färg, smak och förmåga att binda föroreningar. Vattenanalys av humus utförs för att bedöma vattenkvaliteten och övervaka ekosystemens hälsa. Det hjälper även till att förutsäga förekomsten av desinfektionsbiprodukter i dricksvatten, vilket är av vikt för människors hälsa. Analyserna kan utföras med olika metoder, inklusive UV-spektrometri och kemiska tester, och är viktiga för att säkerställa säkert och rent dricksvatten.


Humusfilter

WaterTeam CCLHu är en serie humusfilter av så kallad kabinett-typ, d.v.s. med saltbehållaren integrerad i filtret.
Humusavskiljningen verkar genom att en makroporös anjonbytare attraherar de negativt laddade humussyrekolloiderna och på så vis tar bort den gul-bruna missfärgningen från vattnet. Förutsättningar för filtrets funktion är att pumpen har en kapacitet som minst överensstämmer med filtrets spolflöde samt ett vattentryck i systemet på minimum 2,0 bar. Regenereringsmedia är salttabletter (NaCl). Filtret är helautomatiskt med 5-stegs filterventil som medger regenereringsintervall 1–7ggr/vecka. Finns även som tidsstyrd variant. Filtret är utrustat med Bypass-ventil.

Specifikation