WaterTeam Sweden AB

Nitrit och övriga salter

Avsaltning av havsvatten, bräckt vatten eller saltvatteninträngda brunnar sker i syfte att framställa dricksvatten eller vatten för andra ändamål. Metoden kallas omvänd osmos.

Omvänd Osmos

Enkelt förklarat innebär metoden att man separerar vattenmolekyler från salter och vissa metaller med hjälp av ett yttre tryck. Vattenmolekylerna pressas genom ett membran och följden blir ett vatten fritt från föroreningar och salter. Havsvatten blir till dricksvatten via våra avsaltningsanläggningar. Även lågt pH-värde ökar risken för att metaller som t.ex. koppar och bly m.m. blir till utfällningar.

Specifikation (pdf)

Vattenanalys av salter

Vattenanalys av salter är en viktig procedur för att bedöma kvaliteten på vattenresurser och övervaka dess användning inom olika sektorer som dricksvatten, jordbruk, och industri. Det involverar identifiering och mätning av olika lösta mineraler eller salter i vattenprover. De vanligaste salterna som analyseras inkluderar natriumklorid (bordssalt), kalciumkarbonat, magnesiumsulfat med flera.

Denna vattenanalys av salter ger värdefull information om vattensammansättningen och dess användbarhet för specifika ändamål. Höga halter av vissa salter, som natrium eller sulfater, kan vara skadliga för dricksvattenkvaliteten eller jordbruksmarkens produktivitet. Å andra sidan kan vissa mineraler vara fördelaktiga för vissa industriella processer.

Resultaten av vattenanalysen används för att utvärdera vattenkvaliteten, utforma lämpliga behandlingsåtgärder och följa upp över tid för att säkerställa en hållbar användning av vattenresurserna. Vattenanalys av salter är en grundläggande del av vattenhanteringen och bidrar till att skydda människors hälsa och miljön.