WaterTeam Sweden AB

Gaser (typ svavelväte)

Vätesulfid som också kallas svavelväte, vätesvavla eller sulfan, har en kemisk beteckning (H2S) och är en kemisk förening av svavel och väte. Detta är vid atmosfäriskt tryck en mycket giftig gas som har en karaktäristisk lukt av ruttna ägg.

Den bildas oftast vid anaerob (syrefattig) nedbrytning av avloppsvatten och andra föroreningar och förekommer bland annat i rötkammare men kan också finnas i bergsfickor, jordlager och andra utrymmen.

Andra typer av gaser finns också, som t.ex. radongas, metangas m.m. Gemensamt är att de är inte är önskvärda, och bör avlägsnas snarast då de inte är nyttiga för hälsan.


Luftningsventil RHMG-special

Luftningsventil RHMG-special är avsedd att monteras i enkeladaptern eller motsvarande vinkel på ledningen i en djupborrad brunn. Anslutningen är R25 in och utvändigt gängad. Den monteras lodrätt med luftningshålet nedåt och motsatt riktning mot montagesidan i borrhålet. Vid drift tillförs därmed vattenspegeln syre som finns i brunnen under förutsättning att den är minst 2 meter lägre än montageplatsen.

Med detta följer en reducering av gaser som kan finnas i vattnet som tex svavelväte (sumpgas), metangas och i viss mån radon. Vid större mängder gaser rekommenderas annan utrustning för bättre avluftning.

Vid större mängder gaser rekommenderas annan utrustning för bättre avluftning. Se under fliken radon.

Specifikation (pdf)